Η κοινοπραξία του έργου

FUNDEUN – Συντονιστής

Ο εταίρος Enterprise – University of Alicante Foundation (FUNDEUN) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην οικοδόμηση «γεφυρών» μεταξύ των εταιρειών του Αλικάντε και του κύριου πανεπιστημίου της περιοχής. Ο οργανισμός έχει στόχο τη μεταφορά της γνώσης από το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε στις επιχειρήσεις και τη μεταφορά της εμπειρίας από τις επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα. Επίσης, προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε αυτό το κοινό πεδίο γνώσης.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 τμήματα και 8 σχολές, έχει τη δική του ταυτότητα και κατέχει εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ως κεντρικό θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης υποστηρίζει όλες τις σημαντικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο και παρέχει βασικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για να συστηματοποιήσει και να ενοποιήσει την αποκεντρωμένη κατάρτιση στους διάφορους τομείς.


E&D Knowledge Consulting, Lda

Η E&D Knowledge Consulting είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών που ειδικεύεται στην καινοτομία, στη διαχείριση γνώσης και στην ανάπτυξη ικανοτήτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η συμβουλευτική της E&D επικεντρώνεται σε στρατηγικές, καθοδήγηση και εκπαίδευση για:

 • Ανάπτυξη κουλτούρας για δημιουργικότητα και καινοτομία,
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα (τεχνικές ανάπτυξης ιδεών, κριτική σκέψη, συνεργατικές συμπεριφορές, καινοτόμα νοοτροπία κλπ.),
 • Επιχειρηματικά μοντέλα καινοτομίας και καινοτομία σε επιχειρηματικά μοντέλα,
 • Συνδυασμός της καινοτομίας και της γνώσης (μηχανισμοί, εργαλεία και στρατηγικές για συνεργατική καινοτομία και μεταφορά γνώσεων),
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση των ικανοτήτων καινοτομίας και των αναγκών βελτίωσης.

Η Ε&D στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καλλιέργειας πιο καινοτόμων, εξειδικευμένων και αφοσιωμένων πολιτών, εργαζομένων και ηγετών, καθώς στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης της καινοτομίας και των πρωτοπόρων στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες της επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εργαστηρίων προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες, στην καθοδήγηση και στη συμβουλευτική καθώς και στην υλοποίηση έργων.


Danmar Computers LLC

Η Danmar Computers είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και λύσεις ΤΠΕ για διάφορους επαγγελματικούς τομείς και για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Εκτός από την εκπαίδευση, προσφέρει ανάπτυξη υλικού, παροχή συμβουλών και δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, ιστοσελίδες, ψηφιακές εφαρμογές, συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακές εκστρατείες. Οι δραστηριότητες της Danmar απευθύνονται σε διάφορες ομάδες, προσφέροντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και βοήθεια για τη βελτίωση της κατάστασής τους, είτε στην αγορά εργασίας είτε σε άλλους επαγγελματικούς τομείς.

EURO-NET

Ο εταίρος EURO-NET είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι μέλος ενός διεθνούς δικτύου 57 εταίρων (εκ των οποίων 5 εταίροι είναι της ΕΕ: ​​EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT και EBN-EUROPEAN BUSINESS & INNOVATION CENTRE NETWORK).

Ο εταίρος EURO-NET διαθέτει 1 δίκτυο με 77 συνεργαζόμενους φορείς σε 26 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Το EURO-NET προσφέρει σε παιδιά, νέους και ενήλικες τις εξής υπηρεσίες:

 • κέντρο πληροφόρησης και ανάπτυξης έργων
 • διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων, ανταλλαγών και πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων
 • τομεακή μελέτη, έρευνα
 • παροχή συμβουλών, υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσεων και πρόληψη αυτών
 • ηλεκτρονική μάθηση, δικτύωση, συνεργασίες, μαθήματα κατάρτισης και εργαστήρια
 • δημοσιεύσεις, εφημερίδες και ιστοσελίδες.