Διαδικτυακή συνάντηση για να αποφασιστεί η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να σχεδιαστούν τα τελικά βήματα του έργου, να ελεγχθεί τι κάνουν οι εταίροι για την πιλοτική εφαρμογή και να συζητηθεί η πλατφόρμα πληροφορικής και τα κύρια χαρακτηριστικά της. Η ημερήσια ατζέντα ήταν η εξής:

  • Εργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα
  • Προσθήκες και προϋπολογισμός
  • Πλατφόρμα, προκλήσεις και πιλοτική εφαρμογή
  • Διάδοση
  • Τελική διακρατική συνάντηση